Welcome

Cardiff Health Alliance was launched in February 2000 with the aim of improving the health and well being of the citizens of Cardiff and reducing health inequalities that exist within the City. The Health Alliance established itself as a partnership board of key organisations spanning the local authority, health service and voluntary sector, facilitated by the Adult Services of Cardiff Council.

The Cardiff Health Alliance has a key role in influencing the determinants of health by focusing action to improve the social, environmental and economic factors, which contribute to health and health gain.

For further information contact: Cardiff Health Alliance,
Tel: (029) 2087 3830, Fax: (029) 2087 3819.
email CJenkins@cardiff.gov.uk

This web site was funded by Cardiff University’s Triangle Project.
Cardiff Health Alliance is grateful for the help and contributions made by all their partners in developing this web site.

Sefydlwyd Cynghrair Iechyd Caerdydd yn Chwefror 2000 â’r bwriad o wella iechyd a lles dinasyddion Caerdydd a lleihau anghydraddoldebau iechyd sy’n bodoli yn y Ddinas. Sefydlodd y Gynghrair Iechyd ei hun fel bwrdd partneriaeth â phrif sefydliadau’r awdurdod lleol, y gwasanaeth iechyd a’r sector gwirfoddol, a hyrwyddwyd gan Wasanaethau Oedolion Cyngor Caerdydd.
Mae gan Gynghrair Iechyd Caerdydd rôl allweddol o ran dylanwadu ar benderfynyddion iechyd drwy ganolbwyntio ar weithredu i wella’r ffactorau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd, sy’n cyfrannu at iechyd ac ennill iechyd.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â: Cynghrair Iechyd Caerdydd,
Ffôn: (029) 20873830 Ffacs: (029) 20873819.
E-bost CJenkins@cardiff.gov.uk

Noddwyd y wefan hon gan Broject Triongl Prifysgol Caerdydd.
Mae Cynghrair Iechyd yn ddiolchgar am y cymorth a’r cyfraniadau a wnaed gan yr holl bartneriaid wrth ddatblygu’r wefan hon.